Co se učíme

ZÁŘÍ

ČJ- stavba slova: hláska, slabika, slovo, věta, pravopis velkých písmen ve vlastních jménech ( osoby, zvířata, pohádkové postavy- základní spojení např. teta Běta, soused Pavel Novák, vodník Česílko, kočka Micinka.....), čtení, psaní, vyprávění.

Zdvořilostní dialogy: pozdrav, přivítání, rozloučení.

M- + a - do 20 bez přechodu desítky- opakování z 1. třídy, slovní úlohy, porovnávání, orientace na č. ose, geometrické tvary a tělesa- opakování

PRV- okolí školy, cesta do školy, dopravní značky, režim dne, rozvrh hodin, školní řád

ŘÍJEN

ČJ- Abeceda- orientace v řadě písmen a hlásek, umět seřadit několik slov postupně za sebou podle abecedy s možností používat podporu( dívat se na abecedu).

Věta: druhy vět podle postoje mluvčího ( oznamovací, rozkazovcí, přací, tázací), zdvořilostní dialog- omluva, čtení s porozuměním, vyprávění, psaní

M- + A - do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, porovnávání čísel, orientace na č. ose, nácvik rýsování podle pravítka, čáry- přímá, křivá, lomená

PRV-Zvířata a rostliny na podzim- savci, ptáci, hmyz- základní rozdíly, umět poznat a pojmenovat alespoň 5 zástupců každé skupiny

Znaky podzimu- vyjmenovat, poznat na obrázku, znát podzimní měsíce. Stavba těla živočichú- základní a rostlin- základní.

LISTOPAD